Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
ΓΕΚΕ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 01.06.2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 6 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 93,17% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.844.104 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 93,17% των παρευρισκόμενων μετόχων αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

 

  • ΘΕΜΑ 1ο: Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) στην μορφή που έχουν καταρτίσθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας μετά τις επ΄αυτών εκθέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και  των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.842.784 ψήφοι, ποσοστό 93,16%

Κατά: 1320 ψήφοι, ποσοστό 0,01%

 

  • ΘΕΜΑ 2ο: Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της  χρήσης  2016 (01.01.2016 – 31.12.2016)

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.842.784 ψήφοι, ποσοστό 93,16%

Κατά: 1320 ψήφοι, ποσοστό 0,01%

 

  • ΘΕΜΑ 3ο: Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από το Εκτελεστικό   μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Κεφάλα Γεώργιο για την χρήση 2016.

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.842.784 ψήφοι, ποσοστό 93,16%

Κατά: 1320 ψήφοι, ποσοστό 0,01%

 

  • ΘΕΜΑ 4ο: Την ανάθεση του έλεγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017,  στην ελεγκτική εταιρεία  « ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε»  με  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146,   Διεύθυνση Βλαχερνών 10  –  Τ.Κ  15124 Μαρούσι ,  η  οποία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη  στα μητρώα της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 και με Α.Μ ΕΛΤΕ 002. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών,  ορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Ν.3919/2011 και οι σχετικές αποφάσεις της ΕΛΤΕ.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.844.104 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

 

  • ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην εταιρεία σε θέματα χρηματοοικονομικά και στην εν γένει διαχείριση των θεμάτων της εταιρείας για την περίοδο από Ιούνιο 2017 εως Μάιο 2018 οι οποίες θα ανέρχονται  εως του ποσού των 500.000,00 €.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.842.784 ψήφοι, ποσοστό 93,16%

Κατά: 1320 ψήφοι, ποσοστό 0,01%

 

  • ΘΕΜΑ 6ο: Την εκλογή του νέου Δ.Σ και για μια πενταετία  καθώς και τις ιδιότητες αυτών σύμφωνα με το  άρθρ. 3 του Ν.3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τους κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Εμμανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου

Ηρ.Πολυτεχνίου 68 – Μελίσια

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Δωροθέα Κεφάλα του  Γεωργίου

Ηρώδου Αττικού 11 - Αθήνα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ευστάθιος Πάκης του Χρήστου

Σολωμού 14 – Π. Ψυχικό

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κεφάλας του Αλεξανδρου

Κ. Βάρναλη 28 – Ν.Ερυθραία

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Μίχαλος του Χρήστου

Ηρώδου Αττικού 11 - Αθήνα

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου

Ροϊδη 10 -  Π.Ψυχικό

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους

Καραολή Δημητρίου 1 - Αθήνα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.840.934 ψήφοι, ποσοστό 93,14%

Κατά: 3170 ψήφοι, ποσοστό 0,03%

 

ΘΕΜΑ 7οΤην καταβολή μερίσματος 0,30 € ανά μετοχή εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2016. Στο προς διανομή μέρισμα  0,30 € ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος  μερισμάτων 15%, και κατά συνέπεια το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, θα διαμορφωθεί σε 0,255€. 
Δικαιούχοι του μερίσματος  είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 7η Ιουνίου 2017      (Record Date*). 
Από την 6η Ιουνίου 2017 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 13 Ιουνίου      2017, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Τμήμα θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) και θα τελειώσει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.  Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2017) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα).

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.844.104 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  • ΘΕΜΑ 8ο:   Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, ενέκρινε ομόφωνα να μην σχηματιστεί βάση του Επενδυτικού Νόμου 3908/11 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.842.784 ψήφοι, ποσοστό 93,16%

Κατά: 1320 ψήφοι, ποσοστό 0,01%

 

  • ΘΕΜΑ 9ο:   Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκόμενων μετόχων επικύρωσε (έγκριση) την απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Δεκεμβρίου 2016 όπου διόρισε ως μέλη της επιτροπής ελέγχου τα μέλη του Δ.Σ κο Ιωάννη Κεφάλα του Αλεξάνδρου, Δημήτριο Μίχαλο του Χρήστου και Χρήστο Πάκη του Ευσταθίου, καθώς επίσης και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την εκλογή της κ. Ρουσσιά Σταυρούλας του Ηλία ως επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.844.104,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,17%

Υπέρ: 7.842.784 ψήφοι, ποσοστό 93,16%

Κατά: 1320 ψήφοι, ποσοστό 0,01%

 

  • ΘΕΜΑ 10ο:   Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 
 
 
 
21/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
15/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
15/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
15/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
05/05/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση Διαγραφής Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
03/05/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
02/05/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
06/04/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
15/03/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 773,94 7,95 1,04% 1001;ΓΔ
FTSE 20 2.045,88 24,02 1,19% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.057,40 13,09 1,25% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.212,32 20,41 0,93% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 892,02 20,59 2,36% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΧΑΙΔΕ 0,3910 0,0900 29,90% 322;ΧΑΙΔΕ
ΣΦΑ 0,3840 0,0640 20,00% 299;ΣΦΑ
ΠΑΣΑΛ 0,0750 0,0120 19,05% 466;ΠΑΣΑΛ
ΝΑΥΤ 0,0640 0,0100 18,52% 320;ΝΑΥΤ
ΝΑΥΠ 0,2640 0,0240 10,00% 227;ΝΑΥΠ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΙΡ 0,4180 -0,1790 -29,98% 129;ΠΑΙΡ
ΕΤΕΤΠ 0,0030 -0,0010 -25,00% 480;ΕΤΕΤΠ
ΠΗΓΑΣ 0,0900 -0,0180 -16,67% 168;ΠΗΓΑΣ
ΚΤΗΛΑ 0,3920 -0,0430 -9,89% 333;ΚΤΗΛΑ
ΙΛΥΔΑ 0,2110 -0,0200 -8,66% 444;ΙΛΥΔΑ