Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ανακοίνωση - Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ A.E., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την ταχύτερα δυνατή άρση του κριτηρίου (οι ζημίες μετά φόρων υπερβαίνουν το 30% της Καθαρής Θέσης του Ομίλου, όπως απεικονίζονται στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011) που είχε ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης, η διοίκηση της Εταιρίας επικεντρώνει την στρατηγική της στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της και την κερδοφορία της.
Ως προς το πρώτο:
1. αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2012 η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (734.760) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη, υπέρ των παλαιών μετόχων και αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές.
2. απέκτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της «S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ εισφέροντας 110.000 Ίδιες Μετοχές, κάτι το οποίο βελτίωσε τα Ίδια Κεφάλαια κατά 295.900 €, τις οποίες απέκτησε και διακρατούσε για τον σκοπό αυτό και μείωναν τα Ίδια Κεφάλαιά της, αποκτώντας ποσοστό 15% στην ως άνω εταιρία. Συνεχίζονται οι επαφές, για την επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλες εταιρίες, για την διάθεση των υπολοίπων 198.000 Ιδίων Μετοχών κάτι το οποίο θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας.
Αναφορικά με την τρέχουσα περίοδο εμφανίζει σημαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών της, αύξηση η οποία ανέρχεται για μεν την μητρική εταιρία σε ποσοστό περίπου 36,72 % για δε τoν Όμιλο σε ποσοστό περίπου 41 %. Συγκεκριμένα από 1.1.2012 μέχρι 30.6.2012 ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 2.398.781,71 ευρώ έναντι ποσού 1.754.504,62 ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 3.233.087,17 ευρώ έναντι ποσού 2.296.794,88 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011. Επιπροσθέτως η εταιρία εμφανίζει σημαντικότατη βελτίωση στον δείκτη ΕΒΙΤDΑ ο οποίος επέστρεψε πλέον μετά από ενέργειες της Διοίκησης, σε Λειτουργική Κερδοφορία. Ειδικότερα ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 η μητρική εμφάνιζε λειτουργικές ζημίες -974.126,52 ευρώ, φέτος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 υπάρχουν λειτουργικά κέρδη ποσού 213.180,29 ευρώ και αντίστοιχα ο Όμιλος εμφάνιζε το 2011 ζημίες -1.066.966,74 ευρώ και για το πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφανίζει κέρδη 138.077,91 ευρώ. Τέλος η εισηγμένη ανακοινώνει βελτίωση και στα μετά φόρων αποτελέσματα της, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 καταγράφει σημαντικότατα μειωμένες ζημίες ποσού - 466.918,12 ευρώ, και αυτές κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων απομείωσης συμμετοχών που πραγματοποίησε. Το αντίστοιχο περσυνό διάστημα κατέγραψε ζημίες ποσού -1.561.617,51 ευρώ. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον Όμιλο, ο οποίος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 κατέγραψε ζημίες ποσού -662.265,43 ευρώ ενώ κατά το αντίστοιχο περσυνό διάστημα είχε καταγράψει ζημίες ποσού -1.615.950,07 ευρώ. Οι ανωτέρω θετικές εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι οι κινήσεις της διοίκησης οι οποίες υλοποιούνται βάση στρατηγικού σχεδιασμού ήδη από το 2011, έχουν αρχίσει να αποδίδουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, τα οποία προοιωνίζεται ότι θα έχουν ανάλογη συνέχεια.

 
 
 
 
24/02/2014  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
24/02/2014  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
22/01/2014  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
22/01/2014  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
14/01/2014  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
31/12/2013  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
31/12/2013  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
09/12/2013  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟΥ
06/12/2013  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
03/12/2013  |  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 773,94 7,95 1,04% 1001;ΓΔ
FTSE 20 2.045,88 24,02 1,19% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.057,40 13,09 1,25% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.212,32 20,41 0,93% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 892,02 20,59 2,36% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΧΑΙΔΕ 0,3910 0,0900 29,90% 322;ΧΑΙΔΕ
ΣΦΑ 0,3840 0,0640 20,00% 299;ΣΦΑ
ΠΑΣΑΛ 0,0750 0,0120 19,05% 466;ΠΑΣΑΛ
ΝΑΥΤ 0,0640 0,0100 18,52% 320;ΝΑΥΤ
ΝΑΥΠ 0,2640 0,0240 10,00% 227;ΝΑΥΠ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΙΡ 0,4180 -0,1790 -29,98% 129;ΠΑΙΡ
ΕΤΕΤΠ 0,0030 -0,0010 -25,00% 480;ΕΤΕΤΠ
ΠΗΓΑΣ 0,0900 -0,0180 -16,67% 168;ΠΗΓΑΣ
ΚΤΗΛΑ 0,3920 -0,0430 -9,89% 333;ΚΤΗΛΑ
ΙΛΥΔΑ 0,2110 -0,0200 -8,66% 444;ΙΛΥΔΑ